top of page

A message from Graphic Design staff

Looking, and looking deeply is becoming less common than we might assume. The world, or a less sensual representation of it, exists on a small screen at arm’s length. This parallel dimension, in which the fear of missing something has become a new normal, means we are in danger of missing everything.


As visual communicators, we must look at ourselves and others if we aspire to make our words and images combine successfully. We must look at things from someone else’s point of view, look at problems from different angles. Look through an infinity of distraction and noise to truly connect. Look at the bigger picture. Look at all the possibilities there are.


We look into the eyes of our students and much is revealed. Eyes narrowed in determination or wide in joy at a moment of discovery. There have been memorable moments this year in which our own, older eyes have widened with pleasure at the heart and soul so evident in many projects. Personal politics, social injustice and hard-fought software battles sit comfortably with unabashed aesthetic indulgence and solid commercial clout.


Whatever their motivations, today’s new designers must show great bravery in revealing themselves through their work. To find one’s unique visual voice is its own challenge but using it to shout or sing requires a greater leap of faith.


Take a moment, Blink, enjoy.
Staff Team
BA(Hons) Graphic Design

Mae disgwyl ac edrych yn dod yn fwy anghyffredin na allwn dybio. Mae'r byd neu ei chynrychiolaeth synhwyrus yn bodloni mewn sgrin fach wrth hyd ein braich. Mae’r dimensiwn paralel yma, ble mae'r ofn o golli rhywbeth wedi dod yn  arferol, mae hyn felly yn meddwl bod rydym yn mewn perygl o golli popeth.

   

Fel cyfathrebwyr gweledol, rydym angen edrych ar ein hunain a phobl arall er mwyn cyfuno ein geiriau a lluniau yn llwyddiannus. Mae rhaid i ni edrych drwy safbwynt pobl eraill a disgwyl ar broblemau o onglau gwahanol. Edrych trwy sain a gwrthdyniadau er mwyn gysylltu. Edrych ar fwy na’r darlun. Edrychwch ar y cyfaint o bosibilrwydd.

 

Wrth edrych mewn i lygaid ein disgyblion mae llawer yn cael ei dadlenni. Llygaid cul llawn dyfalbarhad neu lygaid eang llawn hapusrwydd o foment darganfyddiad. Mae blwyddyn yma wedi bod yn llawn gyda momentau ble mae ein llygaid hen wedi eangu o’r pleser weld y galon ac enaid yn amlwg yn y projectau ddisgyblion . Gwleidyddiaeth bersonol, anghyfiawnder cymdeithasol  a brwydron feddalwedd yn eistedd yn gyfforddus gydag esthetig digywilydd ac clowt masnachol.

Beth bynnag yw eich cymhelliant, heddiw mae agen i ddilynwyr newydd dangos ddewrder mewn dalenni eu hunain mewn ein gwaith. I ddarganfod llais gweledol  unigryw ein hunain yn her anghyfforddus ond i ddefnyddio i weiddi neu i ganu yn cymryd naid o ffydd. 

  

Cymryd eiliad, Blink, mwynhau. 

Tîm staff  

BA(Hons) Dylunio Graffig 

Artboard 6.png

A message from Creative Advertising staff

This year, we are celebrating the achievements of our third-year students for more reasons than usual. From starting university post-pandemic, these talented individuals have negotiated a changed world where very little has remained the same. In their three years of study, they have experienced a technological and cultural revolution which has seen digital technologies and artificial intelligence become a reality in a breathtakingly short period of time. Through this, our students have seamlessly and confidently adapted to these once-in-a-lifetime changes. They have been brave and bold in creating audacious creative advertising campaigns that have embraced new digital platforms, and reinvented many of the traditional formats.

 

This is sadly the final year of the BA(Hons) Creative Advertising course at Swansea College of Art. Throughout the last 15 years our talented students have won many creative accolades, including D&AD Awards, New Designers Awards and Student Marketing Awards. Many of our alumni now work in senior creative positions for internationally acclaimed agencies such as Droga5, Grey and Saatchi & Saatchi. On signing off for the last time, our final ambition is that this years’ cohort will continue to achieve the same professional success that has been the defining attribute of this course. We would like to share a big thank you to every member of staff who has taught on the programme over the years, and to every single student who has studied with us. We celebrate and thank our parting third year students for signing us out on a such high note indeed. Well done all! 😁

 

Martin Bush

Programme Manager

Blwyddyn yma, rydym yn dathlu'r cyflawniadau disgyblion y drydedd flwyddyn am fwy o resymau na arferol. Wrth ddechrau prifysgol ar ôl y pandemig, mae unigolion talentog yma wedi trafod byd newydd lle nad oes llawer  wedi aros yr un peth. Yn y tair blwyddyn o astudio maen nhw wedi cael profiad o chwyldro technolegol a diwylliannol, ble mae deallusrwydd artiffisial a thechnoleg ddigidol wedi dod yn realiti mewn amser byr. Trwy hyn , mae ein disgyblion wedi addasu yn hyderus i'r newidiadau unwaith oes yma. Maen nhw wedi bod yn ddewr ac yn hyderus wrth greu ymgyrchon hysbysebu creadigol sydd wedi cofleidio'r llwyfannau digidol ac wedi ailddyfeisio llawer o fformatau traddodiadol.

 

Mae blwyddyn yma yn anffodus, y flwyddyn olaf y cwrs BA (Hons) Hysbysebu Creadigol yn Goleg Celf  Abertawe.  Trwy’r 15 blwyddyn mae ein disgyblion talentog wedi ennill nifer o ddyraniadau creadigol, mae hyn yn cynnwys D&AD Awards, New Designers Awards ac Student Marketing Awards. Nifer o ein cyn disgyblion yn gweithio mewn safleoedd uwch greadigol am asiantaethau o fri rhyngwladol fel Droga5, Grey and Saatchi & Saatchi. Er bod hyn yn ein blwyddyn olaf, mae ein huchelgais terfynol yw bod carfan blwyddyn yma yn parhau i lwyddo i gael yr un llwyddiant proffesiynol sydd wedi bod yn nodwedd ddiffiniol y cwrs yma. Rydym yn eisio dweud diolch enfawr i bob aelod o’r staff sydd wedi dysgu ar y rhaglen dros y blynyddoedd, a diolch i bob disgybl sydd wedi astudio gyda ni. Rydym yn dathlu ac yn dweud diolch i ein disgyblion trydedd flwyddyn am orffen y flwyddyn ar nodyn uchel. Da iawn pawb! 😁 

 

Martin Bush 

Rheolwyr Rhaglen 

bottom of page