top of page

Connie
Foreman

Connie, a budding graphic designer, who is poised to leave her mark on the creative world/industry through her passion for all things design. Enthusiastic about blending aesthetics with functionality, both through illustration and typography, Connie’s work reflects her innovative spirit and keen attention to detail. With a portfolio showcasing her keenness to tackle new challenges and push the boundaries of design, she eagerly anticipates diving into professional projects where she can bring visions to life and shape engaging narratives through her creative problem-solving and artistic vision.

Mae Connie, sy'n ddylunydd graffig addawol, ar fin gadael ei hôl ar y byd/diwydiant creadigol trwy ei hangerdd am bopeth sy'n ymwneud â dylunio. Yn frwdfrydig am gyfuno estheteg ag ymarferoldeb, trwy ddarlunio a theipograffeg, mae gwaith Connie yn adlewyrchu ei hysbryd arloesol a'i sylw craff i fanylion. Gyda phortffolio sy’n arddangos ei hawydd i fynd i'r afael â heriau newydd a gwthio ffiniau dylunio, mae hi'n edrych ymlaen yn eiddgar at fwrw ati â phrosiectau proffesiynol lle gall ddod â gweledigaethau yn fyw a llunio naratifau deniadol trwy ei gallu i ddatrys problemau'n greadigol a'i gweledigaeth artistig.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page