top of page

Sharmin
Begum

Sharmin is a driven creative who can adapt to any brief to solve a problem using a variety of disciplines. She draws upon a spectrum of skills learned from university, such as lateral thinking. Guided by a passion of storytelling, she integrates psychology, technology, and culture to create effective campaigns. Her strategic mindset, attention to detail, and dedication to excellence enable her to push boundaries and craft moving narratives, as well as collaborate and innovate. She aims to create an impact in advertising and become a creative director in the future.

Mae Sharmin yn berson creadigol uchelgeisiol sy'n gallu addasu i unrhyw friff i ddatrys problem gan ddefnyddio amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae'n tynnu ar sbectrwm o sgiliau a ddysgodd yn y brifysgol, fel meddwl dargyfeiriol. Wedi'i harwain gan ei hangerdd am adrodd straeon, mae'n integreiddio seicoleg, technoleg a diwylliant i greu ymgyrchoedd effeithiol. Mae ei meddylfryd strategol, ei sylw i fanylion, a'i hymroddiad i ragoriaeth yn ei galluogi i wthio ffiniau a chreu naratifau teimladwy, yn ogystal â chydweithio ac arloesi. Ei nod yw creu effaith ym maes hysbysebu a dod yn gyfarwyddwr creadigol yn y dyfodol.

icons-02.png
icons-03.png
icons-04.png
icons-01.png

NEXT STUDENT

bottom of page